Inhoudsopgave

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CT international en/of aan CT international gekoppelde handelsnamen, hierna te noemen: “CT int.”, en een Wederpartij waarop CT int. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CT int., voor de uitvoering waarvan door CT int. derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CT int. en Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien CT int. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CT int. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van CT int. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. CT int. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht CT int. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. Levering geschiedt af bedrijf van CT int.. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is CT int. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

2. CT int. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Indien CT int. met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is CT int. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. CT int. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst CT int. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

2. Voorts is CT int. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van CT int. kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CT int. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien CT int. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien CT int. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is CT int. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CT int. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van CT int. op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Levering/Verzending

1. Bestelopdrachten welke voor 12.00 uur bij ons zijn ontvangen worden uiterlijk de volgende dag verzonden uitzonderingen daar gelaten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor te late levering door bezorg- en transportdiensten. Reparaties worden altijd onder Rembours verzonden.

2. Goederen worden verzonden per GLS. Grote stukken (meubilair) worden geleverd tot aan de eerste drempel. Goederen worden slechts op uw verzoek en onder uw verantwoordelijkheid naar binnen gebracht. CT international is nimmer aansprakelijk voor ontstane schade binnen uw pand.

3. De levering geschiedt Franco boven € 100,- excl. BTW onder dit bedrag worden minimaal € 8,95 incl. btw (maximaal 10 kgs) verzendkosten in rekening gebracht voor leveringen binnen Nederland. Pakketten met een hoger gewicht worden berekend tegen de actuele GLS tarieven. Voor levering naar het buitenland gelden altijd actuele transporttarieven.

4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat CT int. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is CT int. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

6. Indien de zaken worden bezorgd is CT int. gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Afleveringen geschieden door bezorgdienst CT int., GLS of externe transporteur tot aan de voordeur, tenzij anders overeengekomen.

7. Mocht koper niet aanwezig zijn op moment van aflevering door een externe transporteur, dan zal koper zelf in overleg met deze transporteur opnieuw moeten laten bezorgen.

8. Is van tevoren overeengekomen dat levering en plaatsing van de zaken in het pand van de koper moet geschieden, te weten verder dan de voordeur-aflevering zoals vermeld bij punt 4, dan geschiedt dit geheel voor diens rekening en risico, tenzij voorafgaand anders overeengekomen.

9. Indien CT int. gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan CT int. ter beschikking heeft gesteld.

10. CT int. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. CT int. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

11. Voor producten waarvan de prijs en/of gewicht niet in verhouding staan met de verzendkosten, zijn gerechtigd extra verzendkosten te berekenen. Deze extra verzendkosten komen boven op het standaardtarief van € 8.95, en zijn alleen maar ter compensatie van de actuele verzendkosten

12. Verzendkosten voor het versturen van backorders worden doorbelast indien de totale waarde van de bestelling > als 100,- .

13. Backorders worden niet automatisch na geleverd indien de waarde van de backorder < als 30,- Wanneer CT int. verwacht dat het niet mogelijk is om binnen 2 weken een backorder uit te leveren vervalt de backorder automatisch. De klant zal hierover bij levering worden geïnformeerd.

Artikel  6. Overmacht

1. CT int. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle bijkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CT int. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CT int. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CT int. of van derden daaronder begrepen. CT int. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat CT int. zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. CT int. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zo veel CT int. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CT int. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. CT int. is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Betaling van baliefacturen (afhaal) dient per Kas of Pin te geschieden. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het toegestaan facturen binnen 2 dagen via Bankoverschrijving te voldoen.

3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. CT int. heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan CT int. verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij (minimaal € 50,-). De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien CT int. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door CT int. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van CT int. totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met CT int. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door CT int. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van CT int. veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om CT int. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan CT int. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is CT int. gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens CT int. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval CT int. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan CT int. en door CT int. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CT int. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door CT int. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een door onze leveranciers vastgestelde periode na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

3. De in lid 1 genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CT int., koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
3.1. Indien de door CT int. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
3.2. Technische service wordt verleend bij het in bedrijf stellen van apparatuur indien zulks door u wordt verlangd en wel op basis van nacalculatie.

4. Reparaties en/of Garantie wordt verleend op basis van het Carry-in principe (verzendkosten zijn voor de koper)

5. Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de garantiebepalingen. Evenmin als er sprake is van overmatige belasting, ongeschikte smeermiddelen, onkundige behandeling, gebruik of reparatie. Buiten de garantie vallen koolborstels, kogellagers, kabelbreuk, flexibele assen, TL-buizen en halogeenlampen. Fabrieksfouten worden kosteloos hersteld, het werkplaatstarief of voorrijkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan CT int. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan CT int. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat CT int. in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient CT int. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal CT int. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van CT int., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen.

10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

– In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens CT int. en de door CT int. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10A. Extra bepaling Pedicuremotoren

1. Beoordelingen van reparaties geschieden door de fabrikant of de door fabrikant aangewezen importeur/deskundig monteur.

2. Zie 8.4. Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan slijtage onderhevig zijn…..

3.  Voorwaarden aangaande Leenmotoren.

a.  Binnen garantieperiode alleen kosteloos bij reparatie en/of calamiteit.

b.  Buiten de garantieperiode en bij standaard onderhoudsbeurt wordt een dagvergoeding berekend voor het beschikbaar stellen van een leenmotor.

c.  Leenmotoren zijn op basis van beschikbaarheid.

4. Bij reparatie en/of onderhoud pedicuremotoren ondertekent en erkend koper onze speciale voorwaarden.

Artikel 10B. Extra bepalingen Cursussen

  1. Aanmelding geschied door ingevulde inschrijfformulier of door inschrijving via de websitemodule. Met de inschrijving/ aanmelding verklaart gebruiker zich akkoord met de algemene voorwaarden aangaande de cursusbepalingen.
  2. Na inschrijving via de websitemodule ontvangt u een orderbevestiging per e-mail

3.  een aantal weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u een uitnodiging inclusief factuur met daarop vermeld de details van uw cursus en de betalingstermijn.

4. Annuleren na ontvangst van de factuur is alleen nog maar mogelijk binnen 2 werkdagen. Daarna rekenen wij 10% van het lesgeld, met een minimum van € 25,- voor de gemaakte (administratieve en organisatorische) kosten.

5. Bij afmelding binnen 2 dagen voorafgaande aan de cursus is er geen sprake van restitutie van het cursusbedrag.

6. Voorwaarden in artikel 4 en 5 vervallen indien er sprake is van zwaarwegende motieven (ziekte en/of overmacht).

7. Indien er door ziekte en/of overmacht lessen gemist worden is de cursist gerechtigd om deze lessen in te halen op het eerstvolgende tijdstip dat CT international dezelfde cursus aanbied.  Het is niet mogelijk gemiste lessen te crediteren.

8. Bij meerdaagse opleidingen bestaat er de mogelijkheid tot het betalen in termijnen. Er moet echter ten alle tijden binnen de totale duur van de opleiding betaald worden. Hiervoor worden wel extra administratie- en rentekosten in rekening gebracht.

9. Bij het vroegtijdig beeindigen van de opleiding is er geen sprake van het vervallen van de betalingsverplichting.

10. Indien de cursist in gebreke blijft dan heeft CT international het recht om stappen te nemen en zal een incasso traject worden ingezet. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen dan voor de tegenpartij zijn.

11. Bij onvoldoende deelname heeft CT int. Het recht om tot 7 dagen voorafgaande aan de cursusdatum de lessen te annuleren of te wijzigen. Reeds betaalde lessen zullen dan binnen 7 dagen gecrediteerd worden.

12. Het gebruik van apparatuur en materialen tijdens de cursussen is op eigen risico. CT int. kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de handelingen van (mede) cursisten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Indien door CT int. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van CT int. jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Indien CT int. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van het betrokken product tot maximaal het aankoopbedrag.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten die koper zou moeten maken om de prestatie van CT int. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien koper de Overeenkomst heeft ontbonden;

– de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze voorwaarden

4. CT int. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CT int. of zijn ondergeschikten.

6. Voor het overige rust op CT int. geen aansprakelijkheid voor welke schadevergoeding dan ook.

 Artikel 12. Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 Artikel 13. Vrijwaring

De koper vrijwaart CT int. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

CT int. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. CT int. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel  15. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CT int. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van CT int. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CT int. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn op te vragen via de website van CT international; www.ctinternational.nl. Op aanvraag zal u een kopie ter beschikking gesteld worden.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedateerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met CT int..

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

CT international
Voltastraat 23
8013 PM ZWOLLE
Tel: +31 (0)38-3333086
Fax: +31 (0)38-3333085
E-mail: info@ctinternational.nl

Bankgegevens:
IBAN: ABN-AMRO NL72ABNA0440968151

BTW: NL 001660537B30
KvK no. Zwolle 050 62 853

Huidige versie is opgesteld op 10 januari 2010
Herziening dd 6-1-2022